top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van de firma CG Transport bv, Hieronder genoemd “ de vervoerder”.

 

  1. De facturen zijn betaalbaar te Roeselare, contant, netto en zonder korting op het adres van de vestigingsplaats van de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  2. De vervoerder is enkel gebonden aan overeenstemmende uitvoering van elke opdracht mits voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging harerzijds. Per adres wordt er steeds voorafgaand meegedeeld hoeveel de in de prijs inbegrepen wachttijd bedraagt. Indien dit nergens wordt vermeld bedraagt deze wachttijd standaard 1 uur. Extra wachturen worden gefactureerd aan 45 euro per uur.

   3. De opdrachtgever en de vervoerder dienen zich te gedragen naar de normen van de           “redelijkheid” en “billijkheid”. Iedere vorm van onredelijkheid of onbillijkheid zal leiden tot het onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling in voege treden van artikels 8 en 9, onverminderd het feit of de facturen nu wel of niet vervallen zouden zijn evenals dat de onredelijke of onbillijke klacht, opmerking of elk anders geschil van dien aard als van nul en gene waarde zal worden beschouwd, onverminderd het feit dat de voorwaarden van artikel 6 gerespecteerd zal worden.

    4. De vervoerder poogt haar opdrachten overeenstemmend en in goede orde uit te voeren. In geval van overmacht (stakingen, oproer, blokkades, extreme weersomstandigheden, autopech en alle andere omstandigheden waarvoor de vervoerder  niet verantwoordelijk kan worden geacht), ontslaat dit de vervoerder van elk gevolgd van schadebeding voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten. De opdrachtgever zal evenwel onverwijld, indien de situatie het toelaat op de hoogte gesteld worden van enige vertraging in uitvoering. Deze laatste voorwaarde zal beschouwd worden als “goodwill” en kan geenszins als bindend voorgesteld worden.

    5. De vervoerder zal de opdrachten laten verlopen onder de bepalingen van de CMR-conventie en hier ook de wettelijke verzekering voor dragen.

   6. De opdrachtgever of haar broodheer dient zelf in te staan voor een eventuele bijkomende verzekering indien de standaard CMR-verzekering onvoldoende zou blijken.

   7. Iedere klacht dient overgemaakt te worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en met geldige en duidelijk omschreven reden aan de vestigingsplaats van de vervoerder binnen de 8 dagen na factuurdatum. Dit op straffe van verval en niet ontvankelijkheid van enige klacht na de gestelde termijn en zonder geldige reden zoals eveneens bepaald in artikel 3.

   8. Iedere klacht betreffende de overeenstemming van de levering dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan het adres van de vervoerder binnen de 48 (achtenveertig) uur na de voorziene leveringsdatum of-tijd. Alle klachten gesteld na deze termijn worden als van nul en gene waarde beschouwd.

   9. Bij niet betaling op de vervaldag zal het bedrag van de onbetaalde factuur van rechtswege verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 1860,00 euro bij wijze van schadebeding en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

  10. Elke vervallen en onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging met zich mee van 12% per jaar aan nalatigheidsinteresten. Deze interest staat volledig los van het bepaalde schadebeding vermeld in artikel 8.

  11. Indien 1 factuur onbetaald zal blijven op haar vervaldag, brengt dit met zich mee dat alle lopende facturen, al dan niet vervallen, van rechtswege opeisbaar zullen worden gesteld. Dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met artikels 8 en 9 van deze overeenkomsten van toepassing op de nog niet vervallen facturen.

  12. Niet beschikbaarheid van de vervoerder jegens de opdrachtgever of haar broodheer om welke reden dan ook geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding ook al zou deze clausule een gelijkaardig beding uitmaken van de voorwaarden van de opdrachtgever.

  13. Reeds bevestigde opdrachten, die laattijdig worden geannuleerd, vb. wanneer de vervoerder reeds vertrokken is, houden automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een annulatiekost in van 50% van de forfetaire transportkost wanneer de opdracht 1 tot 2 uren voor aanvang wordt geannuleerd. Wanneer de opdracht minder dan 1 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt een annulatiekost van 100% van het forfaitaire transportkost verrekend. Indien de reeds gepresteerde kilometers het forfaitaire bedrag overtijgen zal niet het forfait worden aangerekend maar wel de eigenlijke transportkost voor deze uitgevoerde prestaties.

  14. De verkoopsvoorwaarden van de vervoerder primeren ten allen tijde op die van de opdrachtgever en/of haar broodheer ook indien er andere voorwaarden zouden zijn overeengekomen.

 15. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor alle vorderingen en eventuele betwistingen.

bottom of page